1. DEFENITIES

https://rijbewijs-theorie.net/

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de volgende begrippen, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op rijbewijs-theorie.net

Dienst(en):

De dienst(en) en/of product(en) zoals nader aangeduid in de tussen rijbewijs-theorie.net en Eindgebruiker gesloten Overeenkomst;

Overeenkomst:

De afspraken, vastgelegd in een schriftelijk of digitaal document, op grond waarvan rijbewijs-theorie.netl (een) Dienst(en) aan Eindgebruiker ter beschikking stelt, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal deel uitmaken;

Overmacht:

Elke van de wil van rijbewijs-theorie.net onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Eindgebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van rijbewijs-theorie.net kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van rijbewijs-theorie.net.

Toegangscode:

Een door rijbewijs-theorie.net aan Eindgebruiker toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de Eindgebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;

Site:

De internetsite van rijbewijs-theorie.net te bereiken via de domeinnaam rijbewijs-theorie.net alsmede alle andere internetsites van rijbewijs-theorie.net bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen;

Eindgebruiker:

Iedere (rechts)persoon die met rijbewijs-theorie.net een Overeenkomst heeft gesloten.

2. ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen rijbewijs-theorie.net en Eindgebruiker. Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Eindgebruiker gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door rijbewijs-theorie.net zijn bevestigd.

2. De Overeenkomst komt tot stand na de schriftelijke bevestiging rijbewijs-theorie.net. Wanneer Eindgebruiker met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door rijbewijs-theorie.net aan Eindgebruiker is verstuurd en bij gebreke daarvan door de eerste factuur. Eindgebruiker dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door rijbewijs-theorie.net wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Eindgebruiker in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.

3. Alle beschrijvingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. rijbewijs-theorie.net kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. rijbewijs-theorie.net is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

4. De Site kan verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. rijbewijs-theorie.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. De Site kan bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. rijbewijs-theorie.net staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van rijbewijs-theorie.net of derden.

5. In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Eindgebruiker eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. GEBRUIK TOEGANGSCODE, ACCOUNT EN DIENSTEN

1. Rijbewijs-theorie.net zal er naar streven om binnen één werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst Eindgebruiker één of meer Toegangscodes te verschaffen.

2. Voor zover het instemmen met en de van toepassingsverklaring van deze Algemene Voorwaarden door de Eindgebruiker nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen) gebruiken van de Toegangscode door (werknemers van) Eindgebruiker automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Eindgebruiker in.

3. Eindgebruiker is slechts gerechtigd de door rijbewijs-theorie.net toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben om de betreffende training en/of toets te volgen. Eindgebruiker is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van rijbewijs-theorie.net dient Eindgebruiker rijbewijs-theorie.net op de hoogte te stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

4. Het recht tot gebruik van een Dienst is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van Eindgebruiker en/of de interne organisatie van de Eindgebruiker zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Eindgebruiker, die de Toegangscode hebben verkregen ten behoeve van trainingen en toetsen van Eindgebruiker.

5. Om gebruik te kunnen maken van rijbewijs-theorie.net vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website.  rijbewijs-theorie.net kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een account zal worden verstrekt.

6. Eindgebruiker staat er voorin dat deze werknemers de Toegangscode en de Dienst slechts ten behoeve van de toets en training activiteiten van Eindgebruiker zullen gebruiken.

7. Je staat er jegens rijbewijs-theorie.net voor in dat de informatie die je aan rijbewijs-theorie.net verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account.

8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot rijbewijs-theorie.net met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

9. rijbewijs-theorie.net heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode en de Dienst op Eindgebruiker te verhalen.

4. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

1. In het geval communicatie tussen rijbewijs-theorie.net en Eindgebruiker geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor een standaard virusprotectie. rijbewijs-theorie.net is jegens Eindgebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

2. Eindgebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden tot rijbewijs-theorie.net.

5. PRIJS EN BETALING

1. De overeengekomen prijs zal na aanvang van de Overeenkomst aan Eindgebruiker gefactureerd worden.

2. Indien Eindgebruiker niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente ex artikel 6:119a BW
verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van de Eindgebruiker.

3. De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij rijbewijs-theorie.net. rijbewijs-theorie.net behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van rijbewijs-theorie.net in euro’s, exclusief btw en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.

4. rijbewijs-theorie.net behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. rijbewijs-theorie.net zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen.

6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE EINDGEBRUIKER

1. Het (elektronisch) verkeer tussen Eindgebruiker en rijbewijs-theorie.net geschiedt voor eigen rekening en risico van de Eindgebruiker.

2. Eindgebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden en/of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Eindgebruiker verwacht mag worden.

3. Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Eindgebruiker de beschikking heeft over persoonsgegevens. Eindgebruiker zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

4. Eindgebruiker onthoudt zich er van rijbewijs-theorie.net of derden – al dan niet bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site – te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databank rechten of andere rechten van rijbewijs-theorie.net of derden, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van rijbewijs-theorie.net of derden wordt verhinderd, het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Eindgebruiker op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

5. Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Eindgebruiker zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de Site en de gegevens waartoe door middel van de Dienst(en) of de Site toegang verkregen kan worden. Indien rijbewijs-theorie.net een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Eindgebruiker, dan is de Eindgebruiker aan rijbewijs-theorie.net zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van euro 10.000 (zegge: tienduizend euro) per dag dat het oneigenlijk gebruik voortduurt en is rijbewijs-theorie.net gerechtigd om de Overeenkomst met Eindgebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in dit verband in ieder geval verstaan de gedragingen zoals hierboven beschreven. Voornoemde onmiddellijk opeisbare boete kan nimmer in mindering gebracht worden op de mogelijk door Eindgebruiker aan rijbewijs-theorie.net verschuldigde schadevergoeding.

6. Eindgebruiker heeft het recht op de ‘100% Slaaggarantie’ bij gebruik van een examenbundel. Indien eindgebruiker niet geslaagd is voor het eindexamen dan heeft eindgebruiker recht op gratis toegang tot de examenbundel totdat eindgebruiker is geslaagd.

7. Wet Kopen op afstand: Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de Eindgebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product en/of dienst door de consument.

7. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN rijbewijs-theorie.net

1. rijbewijs-theorie.net verschaft Eindgebruiker toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Dienst(en) na ontvangst van de betaling door Eindgebruiker van de overeengekomen prijs.

2. Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat rijbewijs-theorie.net de beschikking heeft over persoons- en inloggegevens. rijbewijs-theorie.net zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

3. rijbewijs-theorie.net zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst(en).

4. rijbewijs-theorie.net heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Eindgebruiker. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Eindgebruiker en welke langer dan 5 werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Eindgebruiker slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Eindgebruiker gedurende de storing geen toegang toe had.

5. rijbewijs-theorie.net behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Eindgebruiker toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal rijbewijs-theorie.net eindgebruiker over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

8. AANSPRAKELIJKHEID VAN rijbewijs-theorie.net

1. rijbewijs-theorie.net aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. De totale aansprakelijkheid van rijbewijs-theorie.net wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien vanwege één of meer – al dan niet automatische – verlengingen de betreffende Overeenkomst reeds een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de prijs (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die Eindgebruiker zou moeten maken om de prestatie van rijbewijs-theorie.net aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
Deze schade wordt echter niet vergoed indien Eindgebruiker de overeenkomst heeft ontbonden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

4. De aansprakelijkheid van rijbewijs-theorie.net wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) ontstaat slechts indien rijbewijs-theorie.net onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en rijbewijs-theorie.net ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat rijbewijs-theorie.net in staat is adequaat te reageren.

5. rijbewijs-theorie.net aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. rijbewijs-theorie.net aanvaardt geen (contractuele) aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, databankrechten en/of andere rechten van derden door het gebruik van de Site en/of de Dienst(en) van rijbewijs-theorie.net. Eindgebruiker vrijwaart rijbewijs-theorie.net actuele eigendomsrechten, data bankrechten of andere rechten van derden.

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Eindgebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij rijbewijs-theorie.net meldt.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van rijbewijs-theorie.net of van haar leidinggevenden en ondergeschikten.

9. RECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Site en alle door rijbewijs-theorie.net ontwikkelde en/of door rijbewijs-theorie.net aan Eindgebruiker ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten via een exclusieve gebruikerslicentie uitsluitend bij rijbewijs-theorie.net. Eindgebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de Eindgebruiker de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

10. OVERMACHT

1. rijbewijs-theorie.net is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.

2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.

3. Indien rijbewijs-theorie.net bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is rijbewijs-theorie.net bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Eindgebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

11. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. Examenbundel: De Overeenkomst tussen Eindgebruiker en rijbewijs-theorie.net is geldig zolang als de bundel geldig is. Deze periode wordt vermeld op de factuur die u per email wordt toegezonden. Los Proefexamen: De telefonisch verkregen code is tot maximaal 24 uur na ontvangst geldig.

2. Gratis Proefexamen: Aan het gebruik van een Gratis Proefexamen kunnen geen rechten worden ontleent.

3. Behoudens de gevallen als genoemd in artikel 12.1 is de Overeenkomst uitsluitend opzegbaar tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. De opzegging geschiedt schriftelijk en tegen de laatste dag van de maand, binnen welke maand de opzegtermijn eindigt.

12. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

2. rijbewijs-theorie.net kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Eindgebruiker – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Eindgebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen rijbewijs-theorie.net zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3. Indien Eindgebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan maken zijn, tenzij rijbewijs-theorie.net ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die rijbewijs-theorie.net vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Mocht de overeenkomst tussentijds, binnen de wettelijke termijn van 7 dagen, worden beëindigd dan heeft de Eindgebruiker recht op restitutie van het betaalde bedrag. Dit bedrag wordt teruggestort binnen 20 werkdagen nadat Eindgebruiker hierom gevraagd heeft.

13. GEHEIMHOUDING

1. Eindgebruiker verplicht zich zowel gedurende als na beëindiging van deze Overeenkomst alle gegevens omtrent de bedrijfsaangelegenheden en overige gegevens van geheime of vertrouwelijke aard van rijbewijs-theorie.net waarvan zij bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis neemt, als vertrouwelijk te behandelen en tegenover derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot dergelijke gegevens.

2. De verplichting tot geheimhouding, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is niet van belang om welke reden of door welke partij de Overeenkomst tot een einde is gekomen.

3. rijbewijs-theorie.net en alle medewerkers verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens van Eindgebruiker en zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij via wetgevingen hierom wordt gevraagd.

14. OVERIG

1. Het is Eindgebruiker niet toegestaan om de Overeenkomst tussen rijbewijs-theorie.net en Eindgebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen of te cederen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van rijbewijs-theorie.net

2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, niet geldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Op de Overeenkomst tussen rijbewijs-theorie.net en Eindgebruiker is Nederlands recht van toepassing.

4. rijbewijs-theorie.net heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen Overeenkomst(en). Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Eindgebruiker.

5. Alle aanspraken van Eindgebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) is/zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

15. GESCHILLEN

1. In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.

2. Op uw klacht worden binnen 48 uur gereageerd.

3. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

4. rijbewijs-theorie.net streeft ernaar om uw klacht binnen 2 weken na melding uw klacht afgerond te hebben, mits de klacht meer onderzoek nodig heeft. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld binnen 2 werkdagen.

5. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en opgeslagen gedurende maximaal 1 jaar na melding.

6. Alle geschillen tussen rijbewijs-theorie.net en Eindgebruiker zullen indien noodzakelijk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

7. Indien er een uitspraak door de rechtbank wordt gedaan, dan zal rijbewijs-theorie.net zich daaraan conformeren, en als zodanig de kwestie afhandelen.